Algemene voorwaarden

TM Tax BVBA zal voor de verrichte prestaties maandelijks/driemaandelijks/periodiek een gedetailleerde ereloonnota opstellen en, met toepassing van de BTW, factureren aan de opdrachtgever.

Alle tarieven zijn jaarlijks indexeerbaar.

De erelonen zijn te betalen binnen de 15 kalenderdagen na verzending van de factuur en dit hetzij in contanten hetzij door overschrijving op de bankrekening op naam van TM Tax BVBA, behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in de kostenraming, de opdrachtbrief of de factuur.

Alle betwistingen over de gevorderde erelonen en/of kosten moeten schriftelijk aan de beroepsbeoefenaar geprotesteerd worden binnen een termijn van 15 kalenderdagen vanaf de datum van verzending van de ereloonnota.

Na die termijn wordt de schuldvordering als definitief beschouwd en is het bedrag op onbetwistbare wijze verschuldigd.

Alle vervallen en niet betaalde sommen brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op van 12% bruto per maand, te rekenen vanaf de vervaldag.

Bovendien zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding à rato van 15 % op het openstaande bedrag aangerekend worden, met een minimum van 75,00 €. Deze forfaitaire vergoeding kan, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, desgevallend verhoogd worden met de vergoeding van de opgelopen invorderingskosten met inbegrip van de op basis van het Gerechtelijk wetboek bepaalde rechtsplegingsvergoeding.

Indien TM Tax BVBA genoodzaakt wordt om de klant in gebreke te stellen dan wel aan te manen zal hiervoor per schrijven een forfait van € 12,50  worden aangerekend per aanmaning. Dit forfait komt tegemoet aan de administratieve kosten die zulks veroorzaakt. Dit zal mee opgenomen worden in de aanmaning en de afrekening.

In geval van niet betaling van bedragen die verschuldigd zijn behoudt de beroepsbeoefenaar zich het recht voor 15 dagen na een per post aangetekend schrijven zijn prestaties te schorsen tot wanneer de schuld volledig is betaald.